samenwerking

FOCUS

Ook al werken mensen in dezelfde organisatie of hetzelfde team, is werk is voor niemand hetzelfde. Verschillen in ambities, eigenschappen, ervaringen en competenties bepalen de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken.

Omdat (h)erkenning van deze verschillen bepaalt welke prestaties mensen en teams kunnen en willen leveren, vraagt het (bege)leiden van samenwerking om een systematische en transparante aanpak.

 

TEAM RESOURCE MANAGEMENT (TRM)

Team Resource Management vindt zijn oorsprong in een methodiek die KLM in 1977 introduceerde onder de naam Crew Resource Management. KLM ontdekte dat gerichte sturing op samenwerking en besluitvorming leidde tot slagvaardige, crisisbestendige teams.

Team Resource Management is een methodiek die geschikt is voor alle teams die onder druk moeten functioneren. De focus op samenwerking en besluitvorming leent zich - in tijden van innovatie - uitstekend om teams te ontwikkelen op het vlak van wendbaar en slagvaardig handelen.

 

TEAMONTWIKKELING

Slagvaardig en wendbaar handelen vereist dat alle energie in een organisatie dezelfde kant op stroomt. Er moet een 'fit' zijn tussen de visie van de organisatie enerzijds en de drijfveren en competenties van medewerkers anderzijds.  Deze 'fit' is geen constante maar verandert continu en wordt zichtbaar in de dynamiek van teams.

 

In onderstaand teamontwikkelmodel (Tuckman) geven we aan welke acties op welk moment nodig zijn om de teamdynamiek te (bege)leiden. Het is aan de leidinggevende of teamcoach om het team bewust te maken van de eigen ontwikkelingsfase en de juiste stappen te ondernemen om in de Performing fase te komen (en blijven).

 

TRM 360™

Om leidinggevenden en teamcoaches te ondersteunen in het (bij)sturen van teamontwikkeling, heeft FocusNova een pragmatische werkmethode ontwikkeld onder de naam TRM 360™.  Dit gedragsmodel biedt een heldere en uniforme taal waarmee teams en teamleden kunnen coachen en communiceren.

De 18 kenmerken van het TRM 360™ model worden hieronder kort toegelicht.

TRM360™

cultuur

4 factoren:

     • ONDERNEMERSCHAP
     • WENDBAARHEID
     • WAARDERING
     • AUTONOMIE

Een organisatiecultuur ontstaat vaak onbewust doordat mensen elkaar beïnvloeden en zich aanpassen aan hun omgeving. Vanuit deze wetenschap kan cultuur ook bewust worden (bij)gestuurd zodat ongewenst gedrag kan worden voorkomen en gewenst gedrag kan worden gestimuleerd.

leiderschap

4 stijlen:

     • STUREN
     • SPARREN
     • STIMULEREN
     • STEUNEN

Motivatie is het belangrijkste instrument en onderdeel van gedragsverandering en talentontwikkeling. Een leidinggevende dient een motiverende managementstijl  te beheersen om de samenwerking en besluitvorming in zijn team te kunnen sturen.

 

soft skills

5 competenties:

     • LEREN
     • BESLISSEN
     • ONDERNEMEN
     • COMMUNICEREN
     • ICT BEHEERSEN

De vaardigheden van medewerkers en teams zijn te clusteren in vijf kerncompetenties. Vanuit deze vijf kerncompetenties kunnen medewerkers en teams hun vaardigheden evalueren en ontwikkelen. Kerncompetenties zijn bovendien handig voor werving & selectie, intervisie en talentontwikkeling.

hard skills

5 resultaatgebieden:

     • SAMENWERKING
     • PRODUCTIVITEIT
     • INNOVATIE
     • KLANTFOCUS
     • ONTWIKKELING

De doelen van medewerkers en teams zijn te clusteren in vijf resultaatgebieden. Vanuit deze resultaatgebieden kunnen medewerkers en teams hun doelen evalueren en bijstellen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de voortgang te bewaken en feedback te krijgen op individuele en teamprestaties.